......................................................................................................................................................................................................................
Mountainous Blurb

Mountainous Blurb

2015

acrylic, LED, aluminum

24" x 24" x 3/4"

Mountainous Blurb

2015

acrylic, LED, aluminum

24" x 24" x 3/4"

Mountainous Blurb